ZUS
Każdy objęty ubezpieczeniem w ZUS ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które objmują konsultacje, badania, zabiegi, rehabilitację, itp...
Świadczenia z ZUS obejmują ponadto:
  • jednorazowe odszkodowanie (dotyczy wypadku w miejscu pracy)
  • zasiłek chorobowy
  • świadczenie rehabilitacyjne
  • rentę
Aby starać się o rentę, zasiłek lub odszkodowanie pokrzywdzony powinien wykazać się odpowiednim stażem pracy - tzn. mieć wystarczającą ilość okresów składkowych i nieskładkowych (patrz ZUS).
Wypadek musi być zgłoszony w miejscu pracy - czyli powinny zostać wypełnione odpowiednie dokumenty przez właściwe służby BHP. Powinny one zawierać zeznanie poszkodowanego, protokół wypadku i, na wniosek poszkodowanego, zostać przesłane do ZUS w celu ustalenia uszczerbku na zdrowiu i wysokości świadczeń.
Jeśli pokrzywdzony prowadzi działalność gospodarczą, to może on zlecić kompletację i wypełnienie dokumentów uprawnionemu specjaliście do spraw BHP. Następnie lekarz ORZECZNIK ZUS ocenia stan niezdolności do pracy - uszczerbek na zdrowiu i wydaje odpowiednie orzeczenie. Jest ono podstawą dla decyzji organu rentowego. Jeżeli poszkodowany nie zgadza się z decyzją, może się od niej odwołać do komisji orzeczników a następnie do Sądu Ubezpieczeń Społecznych. Nie jest wymagane zastępstwo prawne.
UWAGA... Poszkodowani w wypadkach drogowych...
W dobie ograniczeń w dostępie do świadczeń z ZUS (długi czas oczekiwania...) w celu np. zapobieżenia komplikacjom zdrowotnym można zażądać w roszczeniach z tytułu OC sprawcy wypadku kwoty potrzebnej na pokrycie świadczeń odpłatnych i dzięki temu mieć fundusze na kontynuowanie leczenia prywatnie...
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional