USZKODZONY POJAZD
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym posiadacza pojazdu... AutoCasco natomiast - to dobrowolne ubezpieczenie pojazdu od kradzieży, jego uszkodzenia (także, gdy jest się sprawcą zdarzenia), aktów wandalizmu oraz różnych zdarzeń losowych spowodowanych między innymi przez żywioł (pożar, powódź itp.).

Nie jest to zwykle ubezpieczenie pokrywające szkodę w całym zakresie chyba, że treść Umowy mówi inaczej.

Aby uniknąć kłopotów - należy bardzo dokładnie i rozważnie przeczytać OWU - ogólne warunki ubezpieczenia oraz samą umowę - aby znać zakres obowiązków stron i ich prawa oraz wyłączenia odpowiedzialności...

Zakres ubezpieczenia AC...
Silna konkurencja na rynku ubezpieczeniowym powoduje, że oferta towarzystw ubezpieczeniowych jest bardzo zróżnicowana w zależności od zakładu ubezpieczeń i wykupionego wariantu polisy. Obecnie zakłady ubezpieczeń oferują szeroki wachlarz wariantów ubezpieczenia - od podstawowych i najtańszych (ubezpieczenie jedynie od kolizji lub wypadku), po szersze i zwykle droższe (rozszerzone o kradzież pojazdu lub jego części). Można spotkać ten sam zakres ubezpieczenia, a różną metodę ustalenia wysokości odszkodowania. Przykładowo - w jednym przypadku za kradzież pojazdu można otrzymać pełną jego wartość, a w innym odszkodowanie będzie pomniejszone o udział własny ustalony procentowo w polisie.
UWAGA: Kiedy nie korzystamy z OC sprawcy, ale z własnego AC, to należy pamiętać, że szkoda jest określana jako całkowita, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70%-85% (w zależności od umowy) jego wartości sprzed wypadku. Czyli inaczej niż przy OC, gdzie szkoda jest określana jako całkowita, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% jego wartości sprzed wypadku.
Częstym dodatkiem do ubezpieczenia AutoCasco jakie ofrują zakłady ubezpieczeń sa dodatkowe opcje:
  • assistance - gwarantujące pomoc techniczną w razie wypadku lub awarii pojazdu oraz pokrycie kosztów zakwaterowania na czas naprawy pojazdu lub transport chorych do szpitala
  • NNW - obejmujące wszystkie następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące kierowców i pasażerów pojazd, powstałe w czasie podróży samochodem
Nalezy zwrócic koniecznie uwagę na wyłączenia odpowiedzialności, czyli przypadki w jakich zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania! i to zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Do najczęstrzych wyłączeń należą przypadki, gdy szkoda:
  • powstała podczas użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
  • została spowodowana umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
  • powstała podczas prowadzenia pojazdu przez osobę będącą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • osoba kierująca pojazdem w chwili szkody, nie posiadała wymaganych uprawnień do kierowania danym pojazdem ,
  • powstała podczas użycia pojazdu jako narzędzia służącego popełnieniu przestępstwa,
  • powstała podczas kierowania pojazdem niedopuszczonym do ruchu,
  • spowodowana została działaniami wojennymi lub związanymi ze stanem wojennym lub wyjątkowym, użyciem pojazdu w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i strajkach.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional