USTALANIE WYSOKOŚCI ROSZCZEŃ

Na zlecenie jednorazowe formułujemy treść roszczeń bez prowadzenia sprawy lub na podstawie umowy i pełnomocnictwa reprezentujemy Klienta wobec zakładu ubezpieczeń dbając o właściwą likwidację szkody. Chcielibyśmy podkreślić, że dochodzenie odpowiedniej dla Państwa kwoty odszkodowania będzie zależeć od przedstawionej dokumentacji potwierdzającej pogorszenie się Państwa zdrowia i sytuacji życiowej.
Przy dochodzeniu odzkodowania z OC prosimy m.in. o:

1. Złożenie wyjaśnień w postaci "Oświadczenia poszkodowanego....", które powinno zawierać w kolejności:

Krótkie przedstawienie okoliczności wypadku:
ważne, by zawierały one informacje na temat okliczności zdarzenia, obecności na miejscu Policji, czy była Pani/ był Pan kierowcą, pasażerem czy pieszym? czy w sprawie toczyło się postępowanie karne? Czy wina sprawcy jest bezsporna? Czy znane są dane sprawcy, dane ubezpieczalni, w której ubezpieczony był sprawca wypadku? Czy w chwili wypadku miała Pani/ miał Pan zapięte pasy bezpieczeństwa? Czy była Pani/ był Pan pod wpływem alkoholu? Kto udzielił pierwszej pomocy?

Szczegółowe przedstawienie skutków wypadku, m.in.:
wyszczególnienie zniszczonych lub utraconych rzeczy, wysokość stale ponoszonych wydatków na leczenie; opis stanu psychicznego i fizycznego po wypadku: stwierdzone obrażenia, związane z nimi dolegliwości, odczuwany zespół stresu pourazowego - czy zdiagnozowany i leczony; całkowity przebieg leczenia i rehabilitacji. Jakie są prognozy lekarzy na przyszłość? czy leczenie zostało zakończone?; ograniczenia w życiu zawodowym i codziennym (rodzina, nauka, wypoczynek, sport); konieczność korzystania z opieki/pomocy innych; powód korzystania z odpłatnej służby zdrowia (badania, konsultacje); konieczność stosowania diety; konieczność dojazdów na leczenie

Informację:
czy szkoda osobowa/samochodowa została już zgłoszona w towarzystwie ubezpieczeniowym, pod jakim numerem? na jakim obecnie etapie jest likwidacja szkody? o uzyskanych dotychczas kwotach odszkodowania (z jakiego tytułu zostały uzyskane), orzeczony dotychczas % uszczerbku na zdrowiu? czy miał miejsce w przeszłości podobny uraz?

2. Dostarczenie w miarę możliwości niezbędnej dokumentacji:

notatka Policji z miejsca wypadku, wyrok sądu;

dokumentacja medyczna w postaci kart informacyjnych leczenia szpitalnego, zaświadczeń lekarskich, opisów wyników badań, historie choroby sporządzane w ZOZ/prywatnie z poradni, w których podejmowane było leczenie, dok. med. potwierdzająca odbytą rehabilitację

fotografie przedstawiające blizny, pozostałości po urazach;

oryginały rachunków, faktur za leczenie, lekarstwa, wizyty lekarskie, pobyt w szpitalu, dojazdy

kopia dowodu osobistego; odpis skrócony urodzenia (w przypadku małoletniego);

jeżeli poszkodowany był kierowcą w chwili wypadku - kopia prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego poj.


Wyżej wymieniona dokumentacja ma za zadanie pomóc w uzyskaniu jak najwyższej kwoty odszkodowania wraz z zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę i ból.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional