SZKODY RZECZOWE
W razie zaistnienia szkody rzeczowej np. uszkodzenia pojazdu czy zniszczeń w domu możemy ubiegać się o odszkodowanie. Źródłem odszkodowania może być wykupiona przez nas polisa a w razie, gdy szkoda nastąpiła z czyjejś winy, to do zapłaty zobowiązany jest sprawca lub ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej tegoż sprawcy. W wyjątkowych przypadkach może okazać się korzystne zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela np. z autocasco (AC) a następnie odzyskanie kwot wypłaconych z naszej polisy przez tzw. regres od sprawcy lub jego ubezpieczyciela OC. Przypominamy, że nasz ubezpieczyciel pokrywa szkodę w granicach obowiązującej na dzień szkody polisy, natomiast sprawca musi pokryć cały zakres szkody.
Trzeba pamiętać, że jeżeli już doszło do zdarzenia drogowego, to kierowca ma nałożonych szereg obowiązków związanych z postępowaniem w razie powstania zdarzenia, które mają również istotne znaczenie przy dochodzeniu odszkodowania.
Należy m.in.:
  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia - zgasić silnik, ustawić trójkąt ostrzegawczy, itp.
  • podjąć działania mające na celu niepowiększanie się szkody,
  • zapisać numery rejestracyjne pojazdów uczestniczących w zdarzeniu drogowym uczestników kolizji
  • odnotować dane uczestników
  • spisać numer polisy, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, w którym została zawarta umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC ewentualnego sprawcy
  • spisać oświadczenie lub powiadomić policję (obowiązkowo, gdy są osoby poszkodowane),
  • zebrać dane osobowe i kontaktowe świadków zdarzenia (może się to bardzo przydać w razie sporu z zakładem ubezpieczeń!),
Szkoda na pojeździe:
Jeśli inny kierujący pojazdem spowodował szkodę w naszym pojeździe - odszkodowanie można uzyskać od jego ubezpieczyciela OC. Jeżeli koszt naprawy nie przekracza 100% wartości auta sprzed wypadku - to odszkodowanie ma pokryć naprawę. Jeżeli natomiast przekracza 100% wartości auta sprzed wypadku - to ustala się szkodę całkowitą i tylko wtedy! Obliczanie wartości odszkodowania przy szkodzie całkowitej daje możliwość dość swobodnego jej ustalenia, gdyż kwota odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku i wartością pojazdu aktualną (wraku). Z OC sprawcy należy się również zwrot innych wydatków związanych ze szkodą na pojeździe- np. badania technicznego czy wynajmu auta zastępczego (firma), ewentualnie utraty wartości handlowej.
Można również w pierwszej kolejności skorzystać z własnego ubezpieczenia AC a następnie zgłosić szkodę ubezpieczycielowi OC sprawcy. UWAGA! istnieją jednak pewne zagrożenia... Jeśli zwrot kosztów od ubezpieczyciela OC sprawcy (regres) do naszego ubezpieczyciela AC nie nastąpi przed terminem kolejnej składki - traci się zniżki za bezszkodowość... Ponadto inne są kryteria decyzji o formie likwidacji szkody - pokrycie kosztów naprawy czy szkoda całkowita samochodu.
Kiedy nie korzystamy z OC sprawcy, ale z własnego AC, to należy pamiętać, że szkoda jest określana jako całkowita, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 70%-85% (w zależności od umowy) jego wartości sprzed wypadku. Czyli inaczej niż przy OC, gdzie szkoda jest określana jako całkowita, gdy koszt naprawy pojazdu przekracza 100% jego wartości sprzed wypadku. Może się więc zdarzyć, że przy wstępnej likwidacji z AC ustalono szkodę całkowitą, chociaż gdyby od razu skorzystać z OC sprawcy, przysługiwałby zwrot kosztów naprawy. A jeśli poszkodowany zdecyduje się na naprawę, której koszt przekroczy otrzymane odszkodowanie z AC, ale nie przekroczy wartości auta sprzed wypadku, to może on starać się o dopłatę od ubezpieczyciela OC sprawcy.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional