SZKODY OSOBOWE
Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, iż w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obowiązek naprawienia przez sprawcę (lub jego ubezpieczyciela OC) obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty i straty.
Zgodnie z polskim orzecznictwem uszkodzeniem ciała w rozumieniu kodeksu cywilnego jest takie oddziaływanie na ciało ludzkie, które pozostawia na nim wyraźny ślad, będący wynikiem naruszenia tkanek organizmu, bez względu na to czy chodzi o uszkodzenie jedynie powierzchowne czy też uszkodzenie poważne, np. powiązane ze złamaniem kości, uszkodzeniem mięśni itp.
Natomiast rozstrojem zdrowia w rozumieniu tych przepisów będzie takie oddziaływanie na organizm ludzki, które pociąga za sobą zakłócenie jego funkcji.
Przyczyna i rodzaj uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia mogą być różne. Rodzaj skutków uszkodzenia ciała i długotrwałość cierpień mają znaczenie - i to istotne - dla określenia wysokości zadośćuczynienia.

Naprawienie szkody na osobie z tytułu OC może polegać m.in. na:
  • zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę
  • zwrocie wszelkich kosztów
  • wypłacaniu renty
WAŻNE!
  • Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie powinno być dla każdego poszkodowanego indywidualnie przeliczone i udokumentowane.
  • Zgłoszenie szkody z OC w żadnym razie nie wymaga zakończenia leczenia a wręcz przeciwnie – część odszkodowania należy się z góry!
  • Termin wypłaty odszkodowania, którego winien dotrzymać ubezpieczyciel OC, to 30 dni od daty zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń a w przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia we wspomnianym terminie, było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym, że bezsporna część świadczenia powinna być wypłacona przez ubezpieczyciela we wspomnianym terminie 30 dni.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional