PRZYKŁADY:
W ramach orzecznictwa sądowego wypracowano szereg reguł w zakresie orzekania o zwrocie kosztów - niektóre przedstawiono poniżej:
 • prawa żądania zwrotu bądź wyłożenia z góry kosztów leczenia nie pozbawia poszkodowanego okoliczność, że korzysta z uzupełnionego lecznictwa, jeżeli tylko zostanie wykazane, że celowe jest stosowanie takich metod lecznictwa, zabiegów lub środków, które nie wchodzą w zakres leczenia uspołecznionego,
 • w sytuacji konkretnego zagrożenia całkowitą utratą wzroku szukanie pomocy i porady u wybitnych specjalistów oraz w znanym zakładzie leczniczym nie może być uznane za zbędne, powstaje więc obowiązek zwrócenia związanych z tym wydatków,
 • obowiązek odszkodowawczy obejmuje zwrot kosztów nabycia samochodu inwalidzkiego niezbędnego dla leczenia i prowadzenia działalności gospodarczej pracownika poszkodowanego wskutek wypadku przy pracy. Do kosztów nie należą jednak koszty pojazdu inwalidzkiego, jeżeli nie jest on konieczny do kompensowania niepełnosprawności osoby poszkodowanej, a w szczególności do kontynuowania pracy zarobkowej wykonywanej przed wypadkiem,
 • zwrot kosztów dyżurów pielęgniarek zaangażowanych prywatnie do opieki nad pacjentem w szpitalu, należy się w razie wykazania, że pielęgniarka dyżurująca przy pacjencie nie pracowała w czasie tego dyżuru na danej zmianie oraz że stan zdrowia pacjenta czynił dany dyżur uzasadnionym,
 • w skład kosztów wchodzą nie tylko koszty leczenia w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz także wydatki związane z odwiedzinami chorego w szpitalu przez osoby bliskie. Odwiedziny te są niezbędne zarówno dla poprawy samopoczucia chorego i przyspieszenia w ten sposób leczenia, jak i dla kontaktu rodziny z lekarzami w celu uzyskania informacji i wskazówek o zdrowiu chorego i jego potrzebach. Odnosi się to zwłaszcza do sytuacji, gdy poszkodowanym jest dziecko i gdy chodzi o wizyty jego rodziców,
 • obowiązek zwrotu dotyczy wydatków rzeczywiście poniesionych. Nie ma przy tym znaczenia, czy wydatki przyniosły zamierzony skutek, tzn. zastosowana terapia, metoda leczenia, rehabilitacja, usprawnianie doprowadziły do poprawy stanu zdrowia poszkodowanego.
 • jeżeli pracująca zarobkowo żona w celu pielęgnacji męża, który doznał uszkodzenia ciała na skutek czynu niedozwolonego - porzuciła pracę zarobkową i z tego powodu poniosła straty, poszkodowanemu przysługuje prawo żądania odszkodowania z tego tytułu. Jeżeli jednak taka pielęgnacja i opieka mogłaby być wykonywana przez osobę trzecią, wysokość odszkodowania z tytułu utraty zarobków przez żonę nie może przekraczać wynagrodzenia osoby mającej odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tych czynności,
 • jeżeli poszkodowany wypadkiem otrzymuje od towarzystwa ubezpieczeniowego rentę z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia osobowego następstw nieszczęśliwych wypadków, to świadczenia z tytułu powyższego ubezpieczenia nie mają charakteru świadczeń odszkodowawczych, ich celem nie jest bowiem wyrównanie szkody w pojęciu prawa cywilnego lecz udzielenie poszkodowanemu stosownego zabezpieczenia, którego wysokość nie zależy od rozmiaru wyrządzonej szkody lecz od umówionej sumy ubezpieczenia. Uprawnionemu służą zarówno roszczenia w stosunku do ubezpieczyciela, wynikające z umowy ubezpieczenia osobowego, jak i roszczenie odszkodowawcze przeciwko sprawcy szkody,
 • kodeks cywilny nie normuje zagadnienia, w jakiej formie zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Stosownie do charakteru przygotowywania do innego zawodu i odpowiednio do wielu innych okoliczności poszczególnego wypadku wyłożona suma może mieć charakter jednorazowy, może też być celowe w interesie dłużnika i wierzyciela przyznanie jej w formie pewnych świadczeń periodycznych,
 • do dochodzenia zwrotu kosztów wynikłych z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, wyłącznie legitymowanym jest poszkodowany, chociażby koszty te zostały poniesione przez osobę trzecią,
 • na żądanie poszkodowanego osoba zobowiązana do naprawienia szkody powinna wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu. Przepis ten dotyczy sytuacji, w której nie ma jeszcze wyroku zasądzającego, brak jest jeszcze dokładnego oszacowania szkody. Ma to znaczenie gwarancyjne. Zwrot kosztów leczenia jest niezbędny ze względu na konieczność szybkiej reakcji w związku z ciężkim stanem zdrowia.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional