Odpowiedzialność cywilna - OC
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Dotyczy to różnych sfer życia, zarówno prywatnej jak i zawodowej.
Czasami tym działaniem wyrządzamy niezamierzoną krzywdę i prawo nakazuje nam jej naprawienie. Wówczas musimy z 'własnej kieszeni' zapłacić za spowodowane szkody.
Możemy jednak posiadać ubezpieczenie swojej odpowiedzialności cywilnej tzw. OC. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej polega na tym, iż osoba fizyczna lub prawna ubezpiecza się od niepożądanych skutków swej działalności. W razie zajścia określonego zdarzenia, np. wypadku, na mocy tej umowy obowiązek naprawienia szkody należeć będzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, a nie do osoby, która ubezpieczyła się od odpowiedzialności cywilnej.
Najczęściej dotyczy to posiadaczy samochodów, rolników, zakładów opieki zdrowotnej, sklepów, instytucji publicznych, lekarzy, itp...
Oznacza to, iż poszkodowany może zgłosić określone roszczenia niezależnie od tego, czy sam jest stroną jakiejkolwiek umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, np. umowy ubezpieczenia NNW. Aby zgłosić szkodę wraz z roszczeniami i ustalić oraz otrzymać kwotę bezsporną nie trzeba czekać na zakończenie leczenia.
WAŻNE!
  • Prawo nakazuje sprawcy szkody całkowite pokrycie szkody w każdym jej aspekcie: materialnym i niematerialnym.
  • Odszkodowanie nie może jednak stanowić źródła wzbogacenia a poszkodowany winien dążyć do minimalizacji rozmiaru szkody.
  • Zgłoszenie szkody z OC w żadnym razie nie wymaga zakończenia leczenia a wręcz przeciwnie – część odszkodowania należy się z góry!
  • Termin wypłaty odszkodowania, którego winien dotrzymać ubezpieczyciel OC, to 30 dni od daty zgłoszenia szkody do zakładu ubezpieczeń a w przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia we wspomnianym terminie, było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym, że bezsporna część świadczenia powinna być wypłacona przez ubezpieczyciela we wspomnianym terminie 30 dni
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional