Ubezpieczenia dobrowolne następstw nieszczęśliwych wypadków -NNW
Świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW (np. ubezpieczenie grupowe, wakacyjne, przy karcie kredytowej...) przysługują na podstawie umowy zawartej przez konkretną osobę z towarzystwem ubezpieczeniowym i wypłacane są w razie zajścia określonego zdarzenia (wypadku, choroby...).
Jego wysokość związana jest bezpośrednio z treścią polisy ubezpieczeniowej.
Świadczenia te przykładowo mogą obejmować:
  • jednorazową wypłatę określonej sumy pieniężnej (np. suma ubezpieczenia razy % uszczerbku),
  • zwrot kosztów jednorazowego nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • wypłatę za czas pobytu w szpitalu po wypadku
  • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby, która w wyniku wypadku stała się niepełnosprawna.
Odszkodowanie jest zazwyczaj ustalane po zakończeniu leczenia a czas na zgłoszenie szkody ściśle określony - przekroczenie skutkuje odmową wypłaty.
...
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional