KOMPENSATA SKARBU PAŃSTWA
dla osób pokrzywdzonych, będących ofiarami przestępstw umyślnych z użyciem przemocy, które doznały naruszenia czynności narządu ciała, rozstroju zdrowia lub poniosły śmierć. Regulowana jest ustawą z dn.07.07.2005r,,gdzie wymieniono warunki i obostrzenia dotyczące przyznawania kompensaty osobom mającym obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego UE za przestępstwo, do którego doszło na terenie RP. Przestępstwo musi być wcześniej zgłoszone organom ścigania, jednak dla starania się wypłatę kompensaty nie ma znaczenia czy sprawca został wykryty, oskarżony czy skazany.
Kompensata Skarbu Państwa wynosi maksymalnie 12.000,00zł, ale może pokryć wyłącznie:
  • koszty leczenia ponoszone wskutek popełnionego przestępstwa umyślnego z użyciem przemocy,
  • koszty pogrzebu ofiary przestępstwa umyślnego z użyciem przemocy,
  • utracony zarobek (lub inne środki utrzymania) na skutek popełnienia przestępstwa umyślnego z użyciem przemocy
Istotne jest, że kompensata nie obejmuje zadośćuczynienia i pokrywa tylko tę część kosztów, których nie można było uzyskać od sprawcy tego przestępstwa, z tytułu posiadanego ubezpieczenia, z pomocy społecznej lub innego źródła.
Wniosek o kompensatę powinien być złożony w terminie 2 lat od dnia popełnienia przestępstwa pod rygorem wygaśnięcia uprawnienia do żądania kompensaty. Do wniosku o kompensatę należy dołączyć m.in. orzeczenia wydane w postępowaniu karnym, odpisy dokumentacji medycznej oraz dokumentację ponoszonych kosztów. W przypadku przyznania osobie uprawnionej kompensaty Skarb Państwa ma prawo dochodzić zwrotu wypłaconej sumy regresem od sprawcy przestępstwa umyślnego.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional