KODEKS ETYCZNY
kancelarii odszkodowawczej "ADIUTOR CENTRUM sp.j."

Zasady przyjęte w niniejszym Kodeksie wynikają z wrażliwości społecznej jego twórców.
Mają służyć poszanowaniu obowiązującego prawa oraz dotrzymaniu najwyższych standardów etyki i uczciwości w działalności na rzecz specyficznej grupy, jaką stanowią osoby poszkodowane, dochodzące swoich roszczeń.
Zdefiniowanie reguł postępowania ma również na celu zachowanie dobrego imienia i jedności środowiska.

Za normy niniejszego Kodeksu Etycznego przyjmuje się:
 • Działania ukierunkowane na faktyczną pomoc osobom poszkodowanym, których dobro jest stawiane na pierwszym miejscu
 • Pozyskiwanie Klientów wyłącznie w sposób zapewniający poszanowanie godności i spokoju Klienta, bez stosowania nacisków, narzucania się oraz poszukiwania danych potencjalnych Klientów ze źródeł nieuprawnionych
 • Nie stosowanie takich zapisów w umowach z Klientem, które są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub istotnie naruszają jego interes i prawa konsumenta
 • Zapewnienie kompetentnej i profesjonalnej obsługi Klienta przez:
  • umiejętne wykorzystanie całej posiadanej wiedzy dla zabezpieczenia interesów Klienta oraz uzupełnianie tej wiedzy;
  • udzielanie Klientowi wyczerpującej informacji dotyczącej jego praw jako osoby poszkodowanej i jego praw konsumenckich dotyczących zawieranej umowy o pomoc i doradztwo;
  • zabezpieczenie reprezentacji Klienta zarówno na etapie polubownym jak i sądowym;
  • odpowiedni dobór kadr, zapewnienie sprawnej organizacji pracy, współpracę z biegłymi i rzeczoznawcami;
 • Przyjmowanie takiego wynagrodzenia, które jest adekwatne do wykonywanej pracy i nie jest rażąco wysokie
 • Zachowanie poufności danych i informacji przekazanych przez Klienta
 • Świadczenie pomocy nie mającej na celu ułatwienie złamania prawa a w szczególności wyłudzenia ubezpieczeniowego
 • Unikanie sytuacji konfliktu interesów
 • Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji
 • Uczciwe postępowanie wobec wszystkich podmiotów gospodarczych.
Integralną częścią niniejszego Kodeksu Etyki są szczegółowe zasady warunkujące spełnienie norm etycznych i dotyczą:

 • Okoliczności zawierania Umowy o dochodzenie odszkodowania:
  Niedopuszczalne jest stosowanie nacisków, naruszanie miru domowego lub spokoju osoby poszkodowanej w szczególności podczas pobytu w szpitalu. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przymusowego położenia poszkodowanego lub jego naiwności. Niedopuszczalne jest posługiwanie się przy pozyskiwaniu Klientów pracownikami służby zdrowia lub policji a także pozyskiwanie danych osobowych poszkodowanych w sposób naruszający obowiązujące przepisy. W żadnej formie nie można wprowadzać Klienta w błąd co do możliwej do uzyskania kwoty odszkodowania. Przed zawarciem umowy Klient ma prawo otrzymać wzór umowy do zapoznania się w domu.
 • Treść Umowy o dochodzenie odszkodowania.
  Niedopuszczalne są w umowie zapisy niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem i wprowadzające Klienta w błąd w szczególności co do możliwości odstąpienia od umowy w ustawowych terminach. W przypadku rozwiązania umowy dopuszcza się zastrzeżenie konieczności zapłaty przez Klienta części wynagrodzenia, odpowiadającej nakładowi wykonanej pracy i stopniowi zaawansowania sprawy. Wynagrodzenie winno być ustalane w zależności od nakładu pracy oraz trudności sprawy. Zasadą winno być nie pobieranie zaliczek ponad niezbędne koszty biurowe. Wynagrodzenie nie może przekraczać 25% brutto odszkodowania, jakie otrzymał Klient a w przypadku uzyskania świadczeń okresowych (rent) wynagrodzenie nie może przekraczać trzech rat miesięcznych świadczenia ustalonego na przyszłość. W przypadku umówienia się z Klientem na reprezentację jego interesów i wynagrodzenie procentowe od uzyskanego odszkodowania konieczne jest zapewnienie mu reprezentacji w toku postępowania cywilnego.
 • Wykonywanie Umowy o dochodzenie odszkodowania.
  Klient powinien być poinformowany o wszystkich możliwych do złożenia elementach roszczenia oraz konsekwencjach rezygnacji z ich dochodzenia. Przy reprezentacji interesów osoby poszkodowanej obowiązkowe jest dochodzenie wszelkich składników odszkodowania a nie tylko tych, które można uzyskać najprościej i najszybciej. Niedopuszczalne jest doprowadzanie do zawierania ugód pozasądowych niekorzystnych dla poszkodowanych, połączonych ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń na przyszłość w szczególności bez pisemnego wyrażenia woli przez Klienta. Zarówno w trakcie jak i po wykonaniu umowy winna być zapewniona ochrona danych osobowych Klienta oraz wszelkich informacji osobistych i zawodowych, które zostały przez niego ujawnione. Reprezentujący Klienta winien dążyć do jak najlepszej ochrony interesów Klienta również na okoliczność popełnienia błędów przy wykonywaniu umowy.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional