Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego
Rynek finansowy stanowi wspólne dobro wszystkich jego uczestników, czyli podmiotów finansowych, jakimi są osoby fizyczne, prawne lub inne jednostki organizacyjne oferujace produkty lub usługi finansowe, a także ich Klientów oraz innych instytucji i organizacji na nim działających. Podstawą zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa rynku jest etyczny wymiar działań podmiotów finansowych. Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego artykułuje podstawowe wartości i ideały etyczne przyswiecające podmiotom finansowym, a wszystkie zasady Kanonu stanowią integralną, wzajemnie uzupełniającą się całość. Równoczesnie Kanon pozostawia podmiotom finansowym oraz ich organizacjom samorządowym swobodę kształtowania i ocenę stosowania standardów etycznych w zgodzie ze specyfiką poszczególnych sektorów rynku i różnych rozwiazan organizacyjnych, a także z ich dorobkiem w tworzeniu i doskonaleniu zasad dobrych praktyk.
 • 1. Uczciwość Podmiot finansowy działa uczciwie i rozważnie, z poszanowaniem słusznego interesu klientów i dobra rynku finansowego, oraz nie nadużywa swojej dominujacej pozycji wynikajacej z przewagi zasobów, w tym kwalifikacji lub kompetencji osób działajacych w jego imieniu.
 • 2. Staranność i kompetencje Podmiot finansowy prowadzi działalność rzetelnie i z należytą starannością, dbajac o to, by osoby działajace w jego imieniu miały odpowiednie kompetencje zawodowe i przyjmowały postawę etyczną.
 • 3. Godność i zaufanie Podmiot finansowy postepuje w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności klientów i kontrahentów, dbajac o przejrzystosc swoich działan.
 • 4. Zasoby i procedury Podmiot finansowy dysponuje zasobami oraz procedurami niezbednymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalnosci i wykorzystuje je w dobrej wierze.
 • 5. Relacje wewnetrzne Podmiot finansowy dba o kształtowanie właściwych relacji ze swoimi pracownikami i współpracownikami w duchu wzajemnego poszanowania i odpowiedzialnosci, zapewniając odpowiednie warunki wykonywania czynnosci przez pracowników oraz osoby działajace w jego imieniu.
 • 6. Zapobieganie konfliktom interesów Podmiot finansowy dąży do unikania konfliktów interesów, które mogłyby spowodować naruszenie słusznego interesu klientów, a jeżeli pomimo zachowania należytej starannosci konflikt taki zaistniał – dąży do jego rozwiazania w sposób zapewniajacy uczciwe i rzetelne traktowanie klientów.
 • 7. Informacje od klientów Podmiot finansowy dąży do jak najlepszego poznania potrzeb swoich klientów, w takim zakresie, w jakim może to byc przydatne do dostosowania jego oferty, zakresu lub poziomu świadczonych usług do sytuacji klientów.
 • 8. Ochrona informacji o klientach Podmiot finansowy chroni informacje o klientach i dba o to, by informacje te były wykorzystywane zgodnie z prawem.
 • 9. Informacje dla klientów Podmiot finansowy zapewnia klientowi jasną i rzetelną informacje o oferowanych produktach i usługach oraz o zwiazanych z nimi kosztach, ryzyku i możliwych do osiagniecia korzysciach, ułatwiajac klientowi dokonanie własciwego wyboru.
 • 10. Profilowanie usług Podmiot finansowy stosuje wobec klientów jednolite, merytorycznie uzasadnione kryteria, które moga różnicowac jego oferte, zakres lub poziom swiadczonych usług w zależnosci od sytuacji klienta lub profilu grupy klientów, co nie wyklucza możliwosci indywidualnego negocjowania warunków umów.
 • 11. Rzetelna reklama Podmiot finansowy prowadząc działalność reklamową kieruje się zasadami uczciwej konkurencji oraz dba o to, by przekazywane informacje były rzetelne i nie wprowadzały w błąd, w szczególności w zakresie ryzyka zwiazanego z możliwymi do osiagniecia korzyściami.
 • 12. Reklamacje klientów Podmiot finansowy starannie, rzetelnie i terminowo rozpatruje reklamacje klientów, korzystajac w miare potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów.
 • 13. Stosunki wzajemne i uczciwa konkurencja Podmioty finansowe we wzajemnych stosunkach kierują się dobrymi obyczajami kupieckimi, z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji.
 • 14. Rozstrzyganie sporów wzajemnych Podmioty finansowe dążą do rozwiazywania wzajemnych sporów, korzystając w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich rozstrzygania.
 • 15. Działania dla rozwoju rynku Podmioty finansowe, nie naruszając własnych interesów oraz zachowując tajemnicę zawodową i tajemnicę handlową, współdziałają w promowaniu dobrych praktyk rynkowych i ładu korporacyjnego oraz, w miare możliwosci, w eliminowaniu z praktyki gospodarczej zjawisk utrudniajacych rozwój rynku finansowego, w szczególności działań nieuczciwych, nierzetelnych lub niezgodnych z zasadami okreslonymi w Kanonie.
 • 16. Stosowanie Kanonu Podmiot finansowy, który przyjął Kanon do stosowania, dba o to, by wszyscy jego pracownicy oraz inne osoby wystepujące w jego imieniu zapoznały sie z Kanonem i stosowały się do jego zasad, a także udostepnią swoim klientom i kontrahentom do wglądu pełną treść Kanonu.
.:: UWAGA... Zamieszczone teksty mają wyłacznie charakter informacyjny.
Nie stanowią porady prawnej i nie mogą służyć za podstawę do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional