Aby poprawnie wyświetlić nagłówek zainstaluj Flash Player

© 2008-2018 Adiutor Centrum D. Janek sp. j.
Wchodzisz z adresu: 35.172.111.47   Przez port: 58100  Wszelkie kopiowanie grafiki oraz powielanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum D. Janek sp. j. jest zabronione.


Informacje podane w niniejszym serwisie stanowią opracowanie autorskie.
PRZECZYTAJ ZANIM SKOPIUJESZ...
Jakiekolwiek powielanie i używanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum narusza prawa autorskie.


ADIUTOR

- osoba wspierająca, pomocnik, poplecznik

CASCO

- rodzaj ubezpieczenia środków transportu i ich wyposażenia (bez ładunku) na wypadek uszkodzenia, rozbicia, spalenia, kradzieży itp. Dla przykładu autocasco obejmuje ubezpieczenie samochodu, aerocasco - samolotu.

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO

- całkowita i trwała niezdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zawodowej, powstała na skutek wypadku lub choroby przez okres określony w warunkach ubezpieczenia

KOMPENSACJA SZKODY

- wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

KOLIZJA, WYPADEK DROGOWY

- w praktyce o kolizji mówimy, gdy dochodzi do uszkodzenia dóbr materialnych a zdarzenie jest kwalifikowane jako wypadek drogowy, jeśli ucierpieli jego uczestnicy

LIKWIDACJA SZKODY

- czynności wykonywane po zdarzeniu ubezpieczeniowym w celu ustalenia przyczyn i skutków wypadku oraz obliczenia wysokości odszkodowania należnego poszkodowanemu bądź osobie upoważnionej.

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

- nagłe, gwałtowne i przypadkowe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, niezależnie od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego.

NNW

- następstwa nieszczęśliwego wypadku - polisa stosowana jako odrębna umowa ubezpieczenia, albo dodatkowa umowa w ubezpieczeniach życiowych, turystycznych, komunikacyjnych.Chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

- powstała na podstawie przepisów prawa cywilnego odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, zobowiązująca sprawcę do naprawienia tej szkody. Rozróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności cywilnej: kontraktową – nie wywiązanie się z warunków umowy oraz deliktową – wyrządzenie komuś krzywdy.

ODSZKODOWANIE

- kwota, stanowiąca finansową rekompensatę szkody majątkowej lub niemajątkowej

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ

- w skrócie OWU; element umowy ubezpieczenia, przepisy określające przedmiot i zakres ubezpieczenia, sposób ustalania wysokości szkód oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia, regulujące prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, jak również sposób zawierania umów oraz zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela.

POLISA

- dokument wystawiony przez zakład ubezpieczeń potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i określający warunki, na jakich została ona zawarta oraz sumę ubezpieczenia

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

- utrata przysługującego prawa do dochodzenia swoich roszczeń, pod warunkiem że nie zostało ono zrealizowane w określonym czasie. Po upływie określonego terminu ten przeciwko komu kieruje się roszczenie (czyli dłużnik) może uchylić się od wykonania swojego zobowiązania. Dobrowolne ubezpieczenia (np. NNW, AC) termin przedawnienia roszczeń maja określony w ogólnych warunkach. Natomiast termin dla składania roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody (OC) reguluje kodeks cywilny. Ze względu na to, iż z dniem 10.08.2007r. weszły w życie nowe, dość skomplikowane przepisy, to ogólnie można przyjąć, że w zależności od daty wystąpienia szkody oraz jej charakteru i rozmiaru, poszkodowany może starać się o odszkodowanie w ciągu 3-ch, 10-ciu lub nawet 20-tu lat od daty zdarzenia.

PRZYCZYNIENIE

- oznacza stopień udziału poszkodowanego w powstaniu lub zwiększeniu zakresu szkody. Dla odszkodowań z OC ma to szczególne znaczenie, gdyż "jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza do stopnia winy obu stron" (art. 362 k.c.) czyli wypłacane odszkodowanie może zostać pomniejszone. Waga przyczynienia przy ubezpieczeniach dobrowolnych (np autocasco) powinna być uregulowana w ogólnych warunkach danego ubezpieczenia.

REGRES

- prawo dochodzenia zwrotu wypłaconych sum od rzeczywistego sprawcy szkody uregulowany m.in. w art.828 k.c. Z chwilą wypłaty pokrzywdzonemu przez zakład ubezpieczeniowy odszkodowania, przejmuje on na siebie prawo do żądania zwrotu wypłaconej kwoty od osoby odpowiedzialnej za szkodę.

ROSZCZENIE

- spis żądań zazwyczaj określający oczekiwany przez poszkodowanego finansowy sposób wyrównania poniesionych szkód. Roszczenia w stosunku do zobowiązanego do zapłaty odszkodowania np. zakładu ubezpieczeń należy przedstawić w oparciu o wyliczenia i zebrane dowody. Możliwe do złożenia roszczenia z tytułu OC sprawcy szkody obejmują bardzo szerokie spektrum a określenie ich i oszacowanie jest szczególnie ważne i trudne. Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie powinno być dla każdego poszkodowanego indywidualnie przeliczone i udokumentowane. Nie zgadzaj się na kwotę wstępnie zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń - będzie ona znacznie zaniżona.

SUMA UBEZPIECZENIA

- ustalona w umowie ubezpieczenia kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody poniesione przez ubezpieczonego.

SZKODA OSOBOWA

- szkoda polegająca na spowodowaniu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci

SZKODA RZECZOWA

- szkoda polegajaca na uszkodzeniu, zniszczeniu rzeczy lub ich utracie

ŚWIADCZENIE

- kwota, którą zakład ubezpieczeń wypłaca w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczonego określonego w polisie.

UBEZPIECZAJĄCY

- strona umowy ubezpieczenia, osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem i zobowiązuje się do uiszczania składki ubezpieczeniowej

UBEZPIECZONY

- osoba fizyczna wymieniona imiennie w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę.

UBEZPIECZYCIEL

- zakład ubezpieczeń występujący obok ubezpieczającego jako strona umowy ubezpieczenia.

UDZIAŁ WŁASNY

- ubezpieczający ponosi przewidziany w umoeie i określony w procentach udział w odszkodowaniu lub świadczeniu,. Jego faktyczna wysokość (wyrażona kwotowo) ustalona zostaje dopiero po nastąpieniu wypadku ubezpieczeniowego.

USZCZERBEK NA ZDROWIU

- trwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest naruszenie sprawności organizmu powodujące upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy. Natomiast długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu jest takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający sześć miesięcy, mogące ulec poprawie. Orzekany jest przez lekarzy danej specjalności na podstawie odpowiednich tabel uszczerbku na zdrowiu. Procent trwałego uszczerbku na zdrowiu jest podstawą dla określenia odszkodowania z tytułu NNW oraz stanowi jedną z głównych wytycznych dla szacowania zadośćuczynienia z tytułu OC.

ZADOŚĆUCZYNIENIE

- odszkodowanie za szkodę niemajątkową tzw. krzywdę, a więc uszczerbek w dobrach niemajątkowych takich jak życie, zdrowie, sfera psychiczna. W prawie polskim przysługuje w ściśle określonych przez kodeks cywilny przypadkach, to jest w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności, skłonienia za pomocą gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu, a także w przypadku zawinionego naruszenia dóbr osobistych (w tym śmierć osoby bliskiej).

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

- inaczej towarzystwo ubezpieczeń, ubezpieczyciel, asekurator podmiot funkcjonujący w formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń na podstawie zezwolenia Ministra Finansów.


Wszelkie kopiowanie grafiki oraz powielanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum D. Janek sp. j. jest zabronione.