Aby poprawnie wyświetlić nagłówek zainstaluj Flash Player

© 2008-2018 Adiutor Centrum D. Janek sp. j.
Wchodzisz z adresu: 3.236.207.90   Przez port: 43412  Wszelkie kopiowanie grafiki oraz powielanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum D. Janek sp. j. jest zabronione.


Informacje podane w niniejszym serwisie stanowią opracowanie autorskie.
PRZECZYTAJ ZANIM SKOPIUJESZ...
Jakiekolwiek powielanie i używanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum narusza prawa autorskie.W razie zaistnienia szkody poszkodowany może zgłaszać określone roszczenia zależnie od sytuacji, przyczyn i okoliczności powstania szkody...

Należy tu rozróżnić roszczenia wobec własnego ubezpieczyciela - np. polisy NNW lub AC oraz wobec sprawcy takiego zdarzenia - OC sprawcy. Dodatkowo przy wypadkach w pracy - roszczenia wobec ZUS. Można uzyskać odszkodowania z różnych źródeł równocześnie... Szkody pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe upada (nie posiada środków na zaspokojenie roszczeń wierzycieli) lub sprawca szkody nie był ubezpieczony, choć był do tego zobowiązany bądź nie został ujęty (dot. Kierowcy).

SPRAWDŹ OC POJAZDU!

Poszkodowani w wypadkach drogowych często stoją przed dylematem czy odszkodowania dochodzić bezpośrednio od sprawcy czy od jego ubezpieczyciela – choć podstawa składania roszczeń jest tu ta sama, to możliwości uzyskania należnych kwot są różne.
Aby umożliwić skuteczne staranie się o odszkodowanie każdy wypadek należy zdokumentować od początku m.in. przez protokół z miejsca zdarzenia. Jeśli był to wypadek drogowy, to spisuje go policja, ale po stronie poszkodowanych leży dopilnowanie, aby wszyscy uczestnicy zostali w nim ujęci z imienia i nazwiska.

Jeśli na miejsce nie jest wzywana policja, to trzeba wypełnić oświadczenie uczestników zdarzenia:1. Następstwa nieszczęśliwych wypadków NNW


Świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW (np. ubezpieczenie grupowe, wakacyjne, przy karcie kredytowej...) przysługują na podstawie umowy zawartej przez konkretną osobę z towarzystwem ubezpieczeniowym i wypłacane są w razie zajścia określonego zdarzenia (wypadku, choroby...). Jego wysokość związana jest bezpośrednio z treścią polisy ubezpieczeniowej.

Świadczenia te przykładowo mogą obejmować:
 • jednorazową wypłatę określonej sumy pieniężnej (np. suma ubezpieczenia razy % uszczerbku na zdrowiu ),
 • zwrot kosztów jednorazowego nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • wypłatę za czas pobytu w szpitalu po wypadku
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby, która w wyniku wypadku stała się niepełnosprawna.
Odszkodowanie jest zazwyczaj ustalane po zakończeniu leczenia a czas na zgłoszenie szkody ściśle określony - przekroczenie skutkuje odmową wypłaty. Termin wypłaty odszkodowania z NNW jest określony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.2. Uszkodzenie mienia- ubezpieczenia AC a OC


W razie zaistnienia szkody rzeczowej np. uszkodzenia pojazdu czy zniszczeń w domu możemy ubiegać się o odszkodowanie. Źródłem odszkodowania może być wykupiona przez nas polisa a w razie, gdy szkoda nastąpiła z czyjejś winy, to do zapłaty zobowiązany jest sprawca lub ubezpieczyciel odpowiedzialności cywilnej tegoż sprawcy. W wyjątkowych przypadkach może okazać się korzystne zgłoszenie szkody u swojego ubezpieczyciela np. z autocasco (AC) a następnie odzyskanie kwot wypłaconych z naszej polisy przez tzw. regres od sprawcy lub jego ubezpieczyciela OC. Przypominamy, że nasz ubezpieczyciel pokrywa szkodę w granicach obowiązującej na dzień szkody polisy, natomiast sprawca musi pokryć cały zakres szkody.3. Odpowiedzialność cywilna OC


Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za swoje działania. Dotyczy to różnych sfer życia, zarówno prywatnej jak i zawodowej. Czasami swoim działaniem wyrządzamy niezamierzoną krzywdę i prawo nakazuje nam jej naprawienie. Wówczas musimy z 'własnej kieszeni' zapłacić za spowodowane szkody. Możemy jednak posiadać ubezpieczenie swojej odpowiedzialności cywilnej tzw. OC. Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej polega na tym, iż osoba fizyczna lub prawna ubezpiecza się od niepożądanych skutków swej działalności. W razie zajścia określonego zdarzenia, np. wypadku, na mocy tej umowy obowiązek naprawienia szkody należeć będzie do towarzystwa ubezpieczeniowego, a nie do osoby, która ubezpieczyła się od odpowiedzialności cywilnej.

SPRAWDŹ OC POJAZDU!

Najczęściej dotyczy to posiadaczy samochodów, rolników, zakładów opieki zdrowotnej, sklepów, instytucji publicznych, lekarzy, itp... Oznacza to, iż poszkodowany może zgłosić określone roszczenia niezależnie od tego, czy sam jest stroną jakiejkolwiek umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, np. umowy ubezpieczenia NNW. Aby zgłosić szkodę wraz z roszczeniami i ustalić oraz otrzymać kwotę bezsporną nie trzeba czekać na zakończenie leczenia. Prawo nakazuje sprawcy szkody całkowite pokrycie szkody w każdym jej aspekcie: materialnym i niematerialnym. Odszkodowanie nie może jednak stanowić źródła wzbogacenia a poszkodowany winien dążyć do minimalizacji rozmiaru szkody.

WAŻNE !

W procesie karnym przeciwko sprawcy wypadku osoba poszkodowana może i powinna zgłosić się jako oskarżyciel posiłkowy, aby móc kontrolować jego przebieg i uniknąć np. uniewinnienia sprawcy. Nie jest tu wymagany adwokat a udział w procesie jest bezpłatny.
Pobierz wzór wniosku - plik PDF.


4. Szkoda na osobie a OC


Przepisy kodeksu cywilnego przewidują, iż w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obowiązek naprawienia przez sprawcę (lub jego ubezpieczyciela OC) obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty i straty.
Zgodnie z polskim orzecznictwem uszkodzeniem ciała w rozumieniu kodeksu cywilnego jest takie oddziaływanie na ciało ludzkie, które pozostawia na nim wyraźny ślad, będący wynikiem naruszenia tkanek organizmu, bez względu na to czy chodzi o uszkodzenie jedynie powierzchowne czy też uszkodzenie poważne, np. powiązane ze złamaniem kości, uszkodzeniem mięśni itp.
Natomiast rozstrojem zdrowia w rozumieniu tych przepisów będzie takie oddziaływanie na organizm ludzki, które pociąga za sobą zakłócenie jego funkcji.
Przyczyna i rodzaj uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia mogą być różne.Rodzaj skutków uszkodzenia ciała i długotrwałość cierpień mają znaczenie - i to istotne - dla określenia wysokości zadośćuczynienia.

Nie lekceważ stresu po wypadku! Czym jest PTSD?

Zgłoszenie szkody z OC w żadnym razie nie wymaga zakończenia leczenia a wręcz przeciwnie – część odszkodowania należy się z góry!

Naprawienie szkody na osobie może polegać m.in. na:
 • zadośćuczynieniu za doznaną krzywdę
 • zwrocie wszelkich kosztów i strat
 • wypłacaniu renty
Roszczenie o odszkodowanie i zadośćuczynienie powinno być dla każdego poszkodowanego indywidualnie przeliczone i udokumentowane.
W ramach orzecznictwa sądowego wypracowano szereg reguł w zakresie orzekania o zwrocie kosztów - przedstawiamy przykłady.5. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny


UFG pokrywa szkody np.:
 • gdy sprawca szkody był zobowiązany mieć polisę OC, ale nie wykupił jej bądź nie został ustalony (dotyczy np. kierowcy)
 • w sytuacji, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe upada (nie posiada środków na zaspokojenie roszczeń wierzycieli)

W razie niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez np. posiadacza pojazdu lub rolnika posiadającego gospodarstwo rolne, osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie tylko wówczas, gdy nie może zaspokoić roszczenia odszkodowawczego z zawartej umowy ubezpieczenia dobrowolnego.

Przyznanie odszkodowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny następuje na podstawie akt szkody sporządzonych przez dowolny zakład ubezpieczeń, do którego zgłoszono roszczenia odszkodowawcze.

Ustalenia zakładu ubezpieczeń poddawane są w UFG ocenie zarówno co do odpowiedzialności sprawcy szkody jak i zasadności zgłoszonych roszczeń odszkodowawczych przez osoby poszkodowane.

Wypłata odszkodowania przez UFG w szkodach dotyczących upadłego zakładu ubezpieczeń następuje na podstawie akt szkody przejętych z masy upadłościowej lub dokumentacji szkodowej sporządzonej przez inny zakład ubezpieczeń, do którego zgłoszono roszczenie.

Termin wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej bądź uprawnionej obowiązujący UFG to 30 dni od daty otrzymania akt szkody od zakładu ubezpieczeń (w przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Funduszu albo wysokości świadczenia we wspomnianym terminie, było niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia wyjaśnienia tych okoliczności, z tym, że bezsporna część świadczenia powinna być spełniona przez Fundusz we wspomnianym wyżej terminie 30 dni).6. Wypadek w pracy


Pod kątem dochodzenia odszkodowań wypadek w pracy można podzielić na trzy grupy:
 • z winy samego poszkodowanego: ewentualne odszkodowanie można uzyskać z posiadanych polis NNW, jeśli nie ma w nich zapisu ograniczającego wypłatę;
 • z winy zakładu pracy (np. pracodawcy lub któregoś z pracowników): podstawowe odszkodowanie należy się z tytułu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy a dodatkowo można uzyskać świadczenia z ZUS i polis własnych typu NNW;
 • z winy innej osoby (fizycznej lub prawnej) niż poszkodowany lub jego pracodawca: podstawowe odszkodowanie należy się z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody (najlepiej, gdy posiadał ubezpieczenie OC) a dodatkowo można uzyskać świadczenia z ZUS i polis własnych typu NNW.
O wypadku koniecznie trzeba powiadomić zakład pracy - najlepiej jest zrobić to pisemnie. Zakład pracy (pracownik BHP) spisuje odpowiedni protokół wraz z załącznikami i fakt wypadku zgłasza do ZUS, co jest podstawą m.in. do wypłaty 100% wartości zasiłku chorobowego a nie 80%. W razie kłopotów z przyjęciem zgłoszenia przez zakład lub z treścią sporządzonego protokołu należy pisemnie zwrócić się do pracodawcy a w razie braku reakcji można powiadomić np. Państwową Inspekcję Pracy lub założyć sprawę w sądzie pracy. Jest to ważne szczególnie, gdy chodzi o poważne straty lub obrażenia, gdyż bez właściwie sporządzonej dokumentacji szkody i ustalenia winnych nie można skutecznie dochodzić rekompensaty.

UWAGA... Poszkodowani w wypadkach drogowych...

W dobie ograniczeń w dostępie do świadczeń z ZUS (długi czas oczekiwania...) w celu np. zapobieżenia komplikacjom zdrowotnym można zażądać w roszczeniach z tytułu OC sprawcy wypadku kwoty potrzebnej na pokrycie świadczeń odpłatnych i dzięki temu mieć fundusze na kontynuowanie leczenia prywatnie...


7. Wypadek w pracy a ZUS


Dla ZUS istotne jest czy wypadek miał miejsce podczas pracy czy w drodze do/z pracy.
 • z tytułu ubezpieczenia społecznego w ZUS za wypadek w drodze do/z pracy przysługuje jedynie prawo do otrzymania zasiłku chorobowego w pełnej wysokości bez jednorazowego odszkodowania
 • jeżeli do zdarzenia doszło w czasie pracy, to- w zależności od zdrowotnych konsekwencji wypadku - poza pełnym świadczeniem chorobowym i innymi świadczeniami okresowymi można wystąpić o wypłatę jednorazowego odszkodowania
Każdy objęty ubezpieczeniem w ZUS/KRUS ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które obejmują konsultacje, badania, zabiegi, rehabilitację, itp...

Świadczenia z ZUS obejmują ponadto rentę, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne i/lub jednorazowe odszkodowanie, które należy się gdy poszkodowany uległ wypadkowi w pracy.

Aby starać się o rentę, zasiłek lub odszkodowanie pokrzywdzony powinien wykazać się odpowiednim stażem pracy - tzn. mieć wystarczającą ilość okresów składkowych i nieskładkowych (patrz -> ZUS).


Wszelkie kopiowanie grafiki oraz powielanie tekstów bez pisemnej zgody Adiutor Centrum D. Janek sp. j. jest zabronione.