dodajdo

Dziennik ubezpieczeniowy

Nr 240 (2387)
2009-12-09

   Kancelarie odszkodowawcze

Data publikacji: 2009-12-09
Dz.U. nr: 2387

Kodeks Etyki gotowy

Powstał Kodeks Etyki Doradców Odszkodowawczych (zobacz: pełna treść Kodeksu Etyki). "Jest on efektem działań przedstawicieli branży, którzy już dawno dostrzegli potrzebę wspólnego wypracowania standardów prowadzonej działalności i od kilku lat tworzą platformę porozumienia zawodowego." - mówi Dominika Janek z kancelarii odszkodowawczej Adiutor Centrum, wiceprzewodnicząca Sekcji Wykonania Umowy Ubezpieczenia przy Izbie Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka. Kodeks stanowi podstawę przyjęcia członków tej Sekcji (zobacz: Sekcja Wykonania Umowy Ubezpieczenia). "Uniwersalność jego postanowień powinna zachęcić do powszechnego stosowania przyjętych w nim zasad wszystkie podmioty z branży, którym zależy na promowaniu uczciwości i przejrzystości swojej działalności." - dodaje Dominika Janek.

Doradca odszkodowawczy ma mieć co najmniej wyższe wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim.

Podstawowe zasady

Zgodnie z preambułą: "Fundamentem Kodeksu Etyki jest ochrona osób, do których kierowane są usługi doradców odszkodowawczych oraz ochrona i rozpowszechnienie zawodu doradcy odszkodowawczego." W Kodeksie zapisano, że najważniejszym nakazem etycznym doradcy odszkodowawczego jest dobro klienta. Doradcę obowiązuje uczciwość, należyta staranność oraz tajemnica zawodowa, a wykonywane przez niego czynności winny być przejrzyste i odpowiedzialne.

Kwalifikacje

Kodeks mówi, że doradcą odszkodowawczym jest osoba, która posiada co najmniej wyższe wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim. Doradca zobligowany jest też do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji świadczonych usług. Zaleca się również, aby doradca odszkodowawczy w ramach prowadzonej działalności miał wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej.

Reklama

Kodeks odnosi się również do reklamowania usług przez doradcę odszkodowawczego. Dopuszczalna jest wszelka forma reklamy, która nie odbywa się w sposób nachalny, podstępny, naruszający godność klienta lub wprowadzający w błąd. Niedopuszczalne jest m.in. składanie nierealnych obietnic i gwarancji co do wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania lub świadczenia, pozyskiwanie danych klientów w sposób niezgodny z prawem przez wykorzystywanie informacji zdobywanych nielegalnie, m.in. poprzez wykorzystanie innych grup zawodowych (np. lekarzy, pielęgniarki, organów ścigania, stowarzyszeń, zakładów pogrzebowych, prosektoriów).

Zaleca się, aby honorarium doradcy nie było większe niż 20% brutto uzyskanego za jego pośrednictwem odszkodowania lub świadczenia.

Niedopuszczalne jest także akwirowanie lub nakłanianie klientów do podpisania umowy: w zakładach opieki medycznej, w środkach transportu ratowniczego, sanitarnego i medycznego, w prosektoriach, w miejscach pochówku, w domu, jeśli klient wyraźnie o informację lub spotkanie w tym miejscu nie wystąpi.

Rozliczenia

Zasadą zapisaną w Kodeksie jest, że honorarium pobierane jest w zależności od wyniku prowadzonego postępowania, którego efektem jest kwota otrzymanego przez klienta odszkodowania lub świadczenia. Wysokość honorarium winna być uzależniona od wkładu pracy, jaki jest niezbędny do skutecznego poprowadzenia zlecenia i szacowanego do uzyskania świadczenia. Zalecane jest, aby honorarium doradcy odszkodowawczego nie było większe niż 20% brutto uzyskanego za jego pośrednictwem odszkodowania lub świadczenia. Dla świadczeń okresowych (np. renty) podstawą obliczenia honorarium doradcy odszkodowawczego jest maksymalnie suma rocznego świadczenia okresowego przyznanego klientowi.

Dopuszczalne jest przekazywanie kwot odszkodowania przyznawanych przez zobowiązanego do naprawienia szkody na konto doradcy odszkodowawczego. W takim przypadku rozliczenie z klientem musi nastąpić najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od chwili wpłynięcia środków na konto doradcy odszkodowawczego i uzyskania informacji co do przeznaczenia przekazanych kwot świadczeń. (EKO)

Za: Adiutor


Z wszelkimi kodeksami etyki jest pewien problem. Przyjęcie zasad jest dobrowolne i nikt nie jest w stanie zmusić nikogo do podporządkowania się zapisom. Jeśli ktoś do tej pory nie kierował się etyką, prawdopodobnie nie będzie tego robił również teraz.

Ponadto sankcje za naruszenia postanowień kodeksu dotyczą tylko członków IGUiOR. A upomnienie na piśmie czy wykluczenie z Sekcji czy Izby nie będą zbytnio bolesne. Szczególnie, że - jeśli wierzyć informacjom na stronie internetowej - na razie członków Sekcji jest... 4!

Miejmy nadzieję, że rynek sam wymusi działanie zgodne z etyką. Pytanie tylko, kiedy...

Eliza Kosicka


Valid CSS!
Valid HTML 4.01 Transitional